svenska skolans Stadgar

 

§1 NAMN

Föreningens namn är ”Svenska Skolföreningen i Plano”. Föreningens säte är i Plano, Texas, USA. Föreningen är en sammanslutning av svenska medborgare (eller familjer där minst en vårdnadshavare är svensk medborgare) bosatta i Dallas/Fort Worth-området.

 

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att bedriva kompletterande undervisning i svenska, enligt förordningen 1994:519, för barn med svenska som modersmål eller där minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och i sitt dagliga umgänge med barnet använder svenska språket. Eleven skall ha grundläggande kunskaper i svenska språket och vara bosatt i Dallas/Fort Worth-området. Skolan tar emot barn till höstterminen det kalenderår de fyller 6 år.

 

§ 3 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Beslutsmässigt då 1/3 av medlemmarna exklusive styrelsen är närvarande.

 

§ 4 MEDLEMMAR
Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse. Rätt till medlemskap har förälder till barn som erhåller någon form av undervisning eller studiehjälp av föreningen. Annan fysisk eller juridisk person som vill stödja skolan kan även ges medlemskap.

 

§ 5 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift uttages för att täcka finansieringen av förskoleverksamheten. Medlemsavgiftens storlek fastställes vid årsmötet.

 

§ 6 STYRELSE

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. Ledamöter och suppleanter väljs vid föreningens årsmöte. Om vice poster behövs får sittande styrelse besluta om detta. Mandattid är ett år. Minst en styrelseledamot måste sitta kvar till efterföljande år.

 

§ 7 REVISOR
Vid årsmötet väljs en revisor och en suppleant. Mandattiden är ett år.

 

§ 8 VALBEREDNING
Vid årsmötet väljs en valberedning. Dessa skall senast två veckor före årsmötet i den mån det går - komma med ett förslag till styrelsesammansättning. Mandattiden är ett år.

 

§ 9 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår omfattar 1 maj – 30 april.

 

§ 10 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer.

 

§ 11 ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas inom 30 dagar från verksamhetsårets slut.  Kallelse utsänds minst två veckor i förväg samtidigt med bokslut, årsredovisning mm.

 

§ 12 RÖSTNING
Rösträtt vid årsmötet har de medlemmar som närvarar vid årsmötet (dock endast en röst per familj) samt styrelsens ledamöter (dock ej i fråga om beslut om ansvarsfrihet). Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer revisor. Omröstning sker öppet utom vid personval som sker genom sluten röstning. Vid lika röstetal gäller lottning. Röstning får ske genom skriftlig fullmakt.

 

§ 13 ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE DAGORDNING

 • Årsmötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Styrelsens val av mötessekreterare
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Val av två justeringsmän
 • Fastställande av röstlängd (vid behov)
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Motioner samt styrelsens förslag
 • Fastställande av föreningens budget
 • Val av ordförande för styrelsen
 • Val av vice ordförande, ledamöter , suppleanter, kassör samt sekreterare
 • Val av revisorer och suppleanter
 • Val av valberedning och sammankallande av denna
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

 

§ 14 MOTIONER
Motion skall skriftligen inkomma till styrelsen senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen skall skriftligen besvara motionen.

 

§ 15 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte kan påkallas av: Revisor. Annan fråga av stor vikt t ex lärare, lokaler i samband med upplösande av föreningen. Kallelse utsändes en vecka i förväg.

 

§ 16 ÄNDRING AV STADGAR - UPPLÖSNING
Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Upplöses föreningen skall tillgängliga medel disponeras i enlighet med föreningens syfte efter styrelsens beslut.

 

Sidan senast uppdaterad: 2013-05-15