Policy

 

Målsättning

  • Utveckla svenska språket i tal och skrift genom att införa nya begrepp, utöka vokabuläret och läsförståelsen.
  • Ge svensk allmänbildning t ex i geografi, historia, nutidsorientering, kultur och traditioner.
  • Undervisningen skall i första hand anpassas till kontraktsanställdas barn som planerar att återvända till Sverige.
  • Varje vårtermin skall en utvärdering göras, förslagsvis genom enkät, av undervisningen och övrig verksamhet.
  • Om en förälder så önskar skall ett intyg över vad som genomgåtts under läsåret utfärdas.

 

Behörighet - se Stadgar § 2

 

Åldersgräns
Barn skrivs in fr. o.m. höstterminen det kalenderår de fyller 6 år. Övre åldersgränsen är 16 år.

 

Principer för turordning
I första hand tas barn in som är intresseanmälda och med på uppropet. Barn som inte är med på uppropet eller inte är skriftligen inskrivna vid ett bestämt datum blir intagna i den mån det finns plats annars hamnar han/hon på väntelista.

 

I mån av lärartillgång startas klasser upp. En lärare behöver minimum 5 elever per klass. Om läraren så finner t ex på grund av svårighetsgrad är detta också maximum antal elever per klass. Det normala antalet elever per klass bör inte vara mer än nio. Syskon har förtur. Uppstår väntelista tas i första hand de barn i respektive klass in som har den längsta vistelsen utomlands. I andra hand får åldern avgöra.

 

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är $50 per skolår (två terminer) och $30 för andra barnet. Den som av särskilda skäl väljer att sluta i Svenska Skolan inom en månad efter inskrivning (skolstarten) skall få tillbaka hela medlemsavgiften.

 

Ordningsregler
Skolans målsättning är att ge högkvalitativ undervisning i svenska för att underlätta barnens återvändande till Sverige och till det svenska skolsystemet. Detta förutsätter en aktiv elev- och föräldramedverkan. Direktiven är avsedda att underlätta lärarens agerande samt informera alla parter om skolans förväntningar.

 

Ordningsdirektiv:
Vid störande uppträdande bör läraren: Ge eleven en tillsägelse. ”Time out” tillämpas. Efter tre tillsägelser bör läraren: Ta omedelbar kontakt med elevens föräldrar och tillsammans försöka reda ut situationen. Om problemet kvarstår, utesluts (maximum en månad) eleven enligt lärarens beslut från den gemensamma undervisningen. Eleven får under denna tid undervisningsmaterial för fortsatta hemmastudier.

 

Styrelseledamöternas ansvar:
Skapa gemenskap och en god stämning i föreningen. Vara påläst om föreningens stadgar och policy. Uppträda professionellt i rollen som styrelseledamot. Visa respekt för medlemmarnas synpunkter genom att skyndsamt behandla dessa. Samarbeta. Uppmuntra föräldramedverkan.

 

Föräldrar ansvar:
Se till att barnet kommer i tid och regelbundet deltar i undervisningen. Anmäla och förklara ev frånvaro till läraren. Uppmuntra och hjälpa barnet med svenskstudier hemma. Delta i föräldrasamtal, konferenser samt årsmöte. Lämna aktuella telefonnummer och dylik information till skolan. 
Samarbeta med läraren.

 

Lärar ansvar:
Undervisa enligt läroplanen för kompletterande svenskundervisning. Upprätta en mer detaljerad terminsplanering som elever och föräldrar skall erhålla. Förbereda lektionerna. Etablera en god relation till föräldrar och elever. Följa ordningsdirektiv. Anordna föräldrasamtal och eventuella konferenser.

 

Elevansvar:
Regelbunder delta i undervisningen. Aktivt medverka på lektionerna. Uppträda respektfullt mot andra elever och lärare.